Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Συμφωνία Πλαίσιο για τη Δημιουργία Καταλόγου για την Αγορά Υπηρεσιών από Συνοδούς / Μέντορες για παιδιά και συνοδούς για άτομα με αναπηρίες
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
Τίτλος:
Συμφωνία Πλαίσιο για τη Δημιουργία Καταλόγου για την Αγορά Υπηρεσιών από Συνοδούς / Μέντορες για παιδιά και συνοδούς για άτομα με αναπηρίες
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΥΚΕ 5/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Η αγορά υπηρεσιών συνοδών / μεντόρων για παιδιά και συνοδών για άτομα με αναπηρίες που διαμένουν στα Κρατικά Ιδρύματα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Οι υφιστάμενες ενδεικτικές ανάγκες σε συνοδούς / μέντορες για παιδιά και συνοδούς για ΑΜΕΑ αναλύονται με περισσότερη λεπτομέρεια στους Όρους Εντολής στο Παράρτημα ΙΙ των Εγγράφων του Διαγωνισμού.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίας υγείας
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Τη σύναψη μιας Συμφωνίας Πλαίσιο
Διάρκεια Συμφ. Πλαίσιο:
Δ/Ε
Κωδικοί CPV :
85312300-Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
24/09/2020 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
03/09/2020 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
24/09/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
13/08/2020 14:28
Ημερομηνία ανάθεσης: