Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Supply, Installation and Maintenance of a Smart Parking System for the Municipality of Pafos
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Πάφου
Τίτλος:
Supply, Installation and Maintenance of a Smart Parking System for the Municipality of Pafos
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
14/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Supply, Installation and Maintenance of a Smart Parking System for the Municipality of Pafos
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
34926000-Εξοπλισμός ελέγχου στάθμευσης αυτοκινήτων
34996300-Εξοπλισμός ελέγχου, ασφαλείας και σηματοδότησης χώρων στάθμευσης
48420000-Πακέτα λογισμικού διαχείρισης εγκαταστάσεων και πλατφόρμες πακέτων λογισμικού
32580000-Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
1.200.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
13/11/2020 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
23/09/2020 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
13/11/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
07/08/2020 15:36
Ημερομηνία ανάθεσης:
27/07/2021 13:02