Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Συμφωνία Πλαίσιο για τη δημιουργία καταλόγου για την αγορά υπηρεσιών από Επαγγελματίες στους τομείς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, στο πλαίσιο του Έργου "Αναδιάρθρωση των YKE"
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
Τίτλος:
Συμφωνία Πλαίσιο για τη δημιουργία καταλόγου για την αγορά υπηρεσιών από Επαγγελματίες στους τομείς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, στο πλαίσιο του Έργου "Αναδιάρθρωση των YKE"
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
YKE 4/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Το αντικείμενο των Συμβάσεων που θα ανατίθενται στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας Πλαίσιο, θα είναι η αγορά υπηρεσιών από επαγγελματίες ανά ειδικότητα και ανά επαρχία όπως οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) θα κρίνουν ότι χρειάζονται κατά την υλοποίηση της αναδιάρθρωσης των ΥΚΕ, εντός της περιόδου ισχύος της Συμφωνίας.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίας υγείας
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Τη σύναψη μιας Συμφωνίας Πλαίσιο
Διάρκεια Συμφ. Πλαίσιο:
Δ/Ε
Κωδικοί CPV :
85312300-Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών
85321000-Διοικητικές κοινωνικές υπηρεσίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
24/09/2020 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
03/09/2020 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
24/09/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
11/08/2020 14:35
Ημερομηνία ανάθεσης: