Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός αρ.16/2020 για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου σε εγκαταστάσεις του ΣΑΛΑ
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Τίτλος:
Διαγωνισμός αρ.16/2020 για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου σε εγκαταστάσεις του ΣΑΛΑ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
PU.2.16/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την συντήρηση του πρασίνου και αρδευτικού συστήματος στη Λίμνη κατακράτησης ομβρίων στα Κάτω Πολεμιίδια και σε 6 αντλιοστάσια του Συμβουλίου. Επίσης εργασίες συντήρησης πρασίνου και αρδευτικού συστήματος θα παρέχονται και στον περιβάλλοντα χώρο εισόδου της σήραγγας στην περιοχή Αμαθούντας, αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες φύτευσης και η εγκατάσταση συστήματος άρδευσης. Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης είναι 24 μήνες, με δικαίωμα ανανέωσης της σύμβασης για 12 μήνες και δικαίωμα ανανέωσης της σύμβασης για πρόσθετη περίοδο 12 μηνών.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
77310000-Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
196.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
14/12/2020 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
30/11/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
14/12/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
16/11/2020 14:30
Ημερομηνία ανάθεσης:
28/04/2021 09:22