Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός αρ.1/2021 για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για το αποχετευτικό σύστημα λυμάτων στην Κοινότητα της Παλώδιας στη Λεμεσό
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Τίτλος:
Διαγωνισμός αρ.1/2021 για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για το αποχετευτικό σύστημα λυμάτων στην Κοινότητα της Παλώδιας στη Λεμεσό
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
1/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση μελετών, ετοιμασία εγγράφων προσφοράς για την προκήρυξη διαγωνισμού κατασκευής του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων στην Κοινότητα της Παλώδιας και η επίβλεψη της εκτέλεσης του κατασκευαστικού συμβολαίου μέχρι και την έκδοση τελικών λογαριασμών. Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης είναι πενήντα τρεις (53) μήνες.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες Αρχιτεκτονικής, υπηρεσίες μηχανικού και ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικής
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
71246000-Προσδιορισμός και καταλογογράφηση ποσοτήτων για κατασκευαστικά έργα
71248000-Επίβλεψη έργων και τεκμηρίωση
71242000-Προετοιμασία έργων και σχεδίων, εκτίμηση δαπανών
71245000-Σχέδια έγκρισης, σχέδια εργασίας και προδιαγραφές
71300000-Υπηρεσίες μηχανικού
71311000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για εργασίες πολιτικού μηχανικού
71311300-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για υποδομή
71320000-Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών
71321100-Υπηρεσίες οικονομικής εκτίμησης κατασκευών
71322200-Υπηρεσίες σχεδιασμού αγωγών
71520000-Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών
71521000-Υπηρεσίες επίβλεψης χώρου κατασκευών
71530000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα κατασκευών
71540000-Υπηρεσίες διαχείρισης κατασκευών
71541000-Υπηρεσίες διαχείρισης κατασκευαστικών έργων
71313000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα περιβαλλοντικής μηχανικής
71313410-Εκτίμηση επικινδυνότητας ή κινδύνου για κατασκευαστικά έργα
72224000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων
71313440-Υπηρεσίες εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) για κατασκευαστικά έργα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
384.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
29/03/2021 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
22/02/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
29/03/2021 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
21/01/2021 13:05
Ημερομηνία ανάθεσης:
22/10/2021 09:26