Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Προσφορά για τη σύνδεση της ιδιωτικής υπόνομου κατοικιών του Κυβερνητικού Οικισμού Κολώνης με το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα λυμμάτων
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου
Τίτλος:
Προσφορά για τη σύνδεση της ιδιωτικής υπόνομου κατοικιών του Κυβερνητικού Οικισμού Κολώνης με το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα λυμμάτων
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
3/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Προσφορά για τη σύνδεση της ιδιωτικής υπόνομου κατοικιών του Κυβερνητικού Οικισμού Κολώνης με το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα λυμμάτων
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45232440-Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς αποχετεύσεων
45232400-Έργα κατασκευής αποχετεύσεων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
50.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
22/02/2021 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
17/02/2021 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
22/02/2021 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
05/02/2021 09:10
Ημερομηνία ανάθεσης: