Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός αρ. 2/2021 για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού αγωγών και αντλιοστασίων λυμάτων του ΣΑΛΑ και άλλων συναφών εργασιών
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Τίτλος:
Διαγωνισμός αρ. 2/2021 για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού αγωγών και αντλιοστασίων λυμάτων του ΣΑΛΑ και άλλων συναφών εργασιών
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
2/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των αγωγών και των αντλιοστασίων λυμάτων του Συμβουλίου και επιθεώρηση αγωγών λυμάτων ή ομβρίων με κλειστό σύστημα τηλεόρασης (CCTV), για περίοδο 24 μηνών με δικαίωμα επέκτασης της σύμβασης για πρόσθετη περίοδο 12 μηνών. Η περιοχή εργασίας είναι η περιοχή ευθύνης του Συμβουλίου, η οποία εκτείνεται από το Εργοστάσιο Επεξεργασίας Λυμάτων στη Μονή μέχρι τον Κάθετο Δρόμο στην περιοχή Ζακάκι.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων: υπηρεσίες αποχέτευσης και συναφείς υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
90000000-Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες
90400000-Υπηρεσίες αποχέτευσης
90410000-Υπηρεσίες αφαίρεσης λυμάτων
90430000-Υπηρεσίες διάθεσης λυμάτων
90491000-Υπηρεσίες επιθεώρησης αποχετεύσεων
90500000-Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
406.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
22/03/2021 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
08/03/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
22/03/2021 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
11/02/2021 13:52
Ημερομηνία ανάθεσης:
02/07/2021 11:41