Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός αρ. 4/2021 για την κατασκευή Κεντρικού Αγωγού Λυμάτων παρά το Αντλιοστάσιο F στη Λεμεσό
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Τίτλος:
Διαγωνισμός αρ. 4/2021 για την κατασκευή Κεντρικού Αγωγού Λυμάτων παρά το Αντλιοστάσιο F στη Λεμεσό
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
4/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Αντικείμενο του παρόντος συμβολαίου είναι η εκτέλεση εργασιών κατασκευής νέου αγωγού βαρύτητας (διαμ. 1000 GRP), μήκους 460 μέτρων περίπου, προς αντικατάσταση μέρους του υφιστάμενου διπλού κεντρικού αγωγού πιέσεως λυμάτων (διαμ. 700 AC) μεταξύ των Αντλιοστασίων H και F στην Κοινότητα Πύργου, παρά τον παλιό αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας, καθώς επίσης και η κατασκευή νέων φρεατίων. Επιπρόσθετα περιλαμβάνονται εξειδικευμένες εργασίες διαμόρφωσης της υφιστάμενης εισόδου (inlet) στο αντλιοστάσιο F, όπου καταλήγει ο πιο πάνω αγωγός, καθώς επίσης και διαμόρφωση του υφιστάμενου φρεατίου εκτόνωσης (discharge chamber), σημείο από το οποίο ξεκινά ο νέος αγωγός. Η διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης θα είναι 10 μήνες.
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45232400-Έργα κατασκευής αποχετεύσεων
45232440-Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς αποχετεύσεων
45232420-Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
500.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
07/06/2021 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
24/05/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
07/06/2021 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
20/04/2021 14:08
Ημερομηνία ανάθεσης:
25/10/2021 08:36