Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Συμφωνία Πλαίσιο για τη Δημιουργία Καταλόγου με σκοπό την ανάθεση συμβάσεων με αντικείμενο την αγορά υπηρεσιών για Παροχή Επαγγελματικής Εποπτείας στους Λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
Τίτλος:
Συμφωνία Πλαίσιο για τη Δημιουργία Καταλόγου με σκοπό την ανάθεση συμβάσεων με αντικείμενο την αγορά υπηρεσιών για Παροχή Επαγγελματικής Εποπτείας στους Λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
YKE 2/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Συμφωνία Πλαίσιο για τη Δημιουργία Καταλόγου με σκοπό την ανάθεση συμβάσεων με αντικείμενο την αγορά υπηρεσιών για Παροχή Επαγγελματικής Εποπτείας στους Λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, στο πλαίσιο του Έργου «Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας» Το αντικείμενο των Συμβάσεων που θα ανατίθενται στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας Πλαίσιο, θα είναι η αγορά υπηρεσιών για παροχή επαγγελματικής εποπτείας στους Λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) μέσω επαγγελματικών συνεδριών. Η επαγγελματική εποπτεία θα παρέχεται ανά επαρχία σε Λειτουργούς που επιθυμούν να λάβουν επαγγελματική εποπτεία ή που έχει κριθεί από την Υπηρεσία ότι το έχουν ανάγκη (λόγω κρίσης, έκθεση σε δύσκολες καταστάσεις κ.α.), εντός της περιόδου ισχύος της Συμφωνίας, που εντάσσεται στην κατηγορία 85312300-2 και 85321000.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίας υγείας
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Τη σύναψη μιας Συμφωνίας Πλαίσιο
Διάρκεια Συμφ. Πλαίσιο:
Δ/Ε
Κωδικοί CPV :
85312300-Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών
85321000-Διοικητικές κοινωνικές υπηρεσίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
07/06/2021 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
14/05/2021 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
07/06/2021 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
26/04/2021 13:10
Ημερομηνία ανάθεσης: