Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Δ.Ο 24/2021 για την Παροχή Υπηρεσιών Πλυσίματος Αστυνομικών Οχημάτων
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Αστυνομία Κύπρου
Τίτλος:
Δ.Ο 24/2021 για την Παροχή Υπηρεσιών Πλυσίματος Αστυνομικών Οχημάτων
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Δ.Ο 24/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Για την Παροχή Υπηρεσιών Πλυσίματος Αστυνομικών Οχημάτων
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
50112300-Πλύσιμο αυτοκινήτων και παρόμοιες υπηρεσίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
108.910
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
19/05/2021 10:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
04/05/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
19/05/2021 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
26/04/2021 12:23
Ημερομηνία ανάθεσης:
05/08/2021 07:50