Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Δ.Ο 24/2021 για την Παροχή Υπηρεσιών Πλυσίματος Αστυνομικών Οχημάτων
Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Λεπτομέρειες ηλεκτρονικού χώρου διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Αστυνομία Κύπρου
Τίτλος:
Δ.Ο 24/2021 για την Παροχή Υπηρεσιών Πλυσίματος Αστυνομικών Οχημάτων
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Δ.Ο 24/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Για την Παροχή Υπηρεσιών Πλυσίματος Αστυνομικών Οχημάτων
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Αριθμός Άρθρου:
Κωδικοί CPV :
50112300-Πλύσιμο αυτοκινήτων και παρόμοιες υπηρεσίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
108.910
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
19/05/2021 10:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
19/05/2021 10:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία προκήρυξης διαγωνισμού:
Ημερομηνία προκύρηξης ανάθεσης σύμβασης:

Ανατεθημένα Συμβόλαια

Οικονομικός Φορέας Κωδικοί CPV Τμήματα Εκτιμώμενη Αξία
Costas Savvides Petrol Station Ltd 50112300 N/A EUR 54.252,00

Tenderers

Cycle1

Οικονομικός Φορέας Νικητής Τμήματα Submitted Financial Value
Costas Savvides Petrol Station Ltd Ναι N/A EUR 54.252,00
G.L. Ecowash Limited/Yiannis Gregoriou Όχι N/A EUR 87.516,00
GOLD MOTORIUS LTD Όχι N/A EUR 73.272,00
MICHAEL'S K CAR WASH LTD Όχι N/A EUR 100.512,00
Petrolina (Holdings) Public Ltd Όχι N/A EUR 71.759,50
PMO To Nissi Exports and Imports Ltd Όχι N/A EUR 100.243,00
SANTO CAR WASH LTD Όχι N/A EUR 55.476,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Όχι N/A EUR 57.209,40