Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός αρ. 11/2021 για την προμήθεια εμβαπτισμένου ενεργού άνθρακα για χρήση στα φίλτρα απόσμησης των αντλιοστασίων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Τίτλος:
Διαγωνισμός αρ. 11/2021 για την προμήθεια εμβαπτισμένου ενεργού άνθρακα για χρήση στα φίλτρα απόσμησης των αντλιοστασίων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
11/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η προμήθεια 32 τόνων ± 30 τοις εκατόν εμβαπτισμένου ενεργού άνθρακα για περίοδο εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, με δυνατότητα επέκτασης της Σύμβασης για ακόμη 24 μήνες για προμήθεια επιπρόσθετων 32 τόνων ± 30 τοις εκατόν Εμβαπτισμένου Ενεργού Άνθρακα (νοουμένου ότι και τα δύο μέρη συμφωνούν υπό τους ίδιους όρους και τις ίδιες τιμές). Η παράδοση θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια του συμβολαίου, με βάση τις ανάγκες του Συμβουλίου σε ποσότητες των οκτώ (8) ή δεκαέξι (16) τόνων περίπου ανά παράδοση. Η πρώτη παράδοση θα πρέπει να γίνει το αργότερο σε 30 μέρες από την ημερομηνία της υπογραφής της Σύμβασης. Οι υπόλοιπες παραδόσεις θα πρέπει να γίνονται με βάση το πρόγραμμα παραγγελιών που ετοιμάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή και θα αποστέλλεται γραπτώς στον ανάδοχο. Όλες οι ποσότητες θα πρέπει να παραδίδονται στο Λιμάνι Λεμεσού (CIF Limassol)
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
24954000-Ενεργός άνθρακας
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
499.200
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
12/07/2021 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
28/06/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
12/07/2021 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
08/06/2021 14:39
Ημερομηνία ανάθεσης:
27/10/2021 16:25