Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Ψεκασμοί φρεατίων αποχετευτικού συστήματος λυμάτων
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου
Τίτλος:
Ψεκασμοί φρεατίων αποχετευτικού συστήματος λυμάτων
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
9/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
παροχή υπηρεσιών για εργασίες ψεκασμών των δημόσιων φρεατίων του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων, των ιδιωτικών φρεατίων σύνδεσης
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
90921000-Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης
90922000-Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων
90923000-Υπηρεσίες εξόντωσης αρουραίων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
41.680
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
18/06/2021 12:30
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
14/06/2021 12:30
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
18/06/2021 13:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
09/06/2021 13:22
Ημερομηνία ανάθεσης: