Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός αρ. 9/2021 για την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή κέντρου Λεμεσού - Συμβόλαιο F8
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Τίτλος:
Διαγωνισμός αρ. 9/2021 για την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή κέντρου Λεμεσού - Συμβόλαιο F8
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
9/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Τα έργα του Συμβολαίου F8 αφορούν την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στο Κέντρο της Λεμεσού το οποίο είναι σχεδιασμένο να εξυπηρετεί την αστικοποιημένη περιοχή του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας. Τα έργα αφορούν νέο δίκτυο ομβρίων υδάτων και αποκατάσταση δικτύου αποχέτευσης στις περιοχές του κέντρου της Λεμεσού όπως αναφέρονται αναλυτικά στα Έγγραφα του Διαγωνισμού και η διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης είναι 20 μήνες.
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45232130-Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις ομβρίων υδάτων
45232400-Έργα κατασκευής αποχετεύσεων
45232420-Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
7.000.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
09/08/2021 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
26/07/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
09/08/2021 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
16/06/2021 14:26
Ημερομηνία ανάθεσης:
29/12/2021 12:49