Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός αρ. 14/2021 για παροχή υπηρεσιών Διαφημιστή προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Τίτλος:
Διαγωνισμός αρ. 14/2021 για παροχή υπηρεσιών Διαφημιστή προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
14/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών διαφημιστή όπως αυτές περιγράφονται στους Όρους Εντολής - Τεχνικές Προδιαγραφές, στο Παράρτημα ΙΙ των εγγράφων του διαγωνισμού. Ενδεικτικά, από τον Ανάδοχο αναμένεται να παραχωρηθούν οι πιο κάτω υπηρεσίες: (α) Προώθηση και εφαρμογή της διαφημιστικής ή ενημερωτικής εκστρατείας. (β) Επιμέλεια, σχεδιασμός και τεχνική επεξεργασία μαυρόασπρων εντύπων καταχωρήσεων μηνυμάτων, έγχρωμων ηλεκτρονικών καταχωρήσεων, 2 τηλεοπτικών βίντεο διάρκειας 30 δευτερόλεπτων η κάθε μετάδοση, ηχογράφηση ραδιοφωνικών ανακοινώσεων, προώθηση τους στα διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης και παρακολούθηση της εκτέλεσης και μετάδοσης τους. (γ) Σχεδιασμός και ετοιμασία ενημερωτικού φυλλαδίου στην ελληνική γλώσσα (Παράρτημα Α), ειδικού ενημερωτικού εντύπου (περιοδικού) (Παράρτημα Β) και ενημερωτικού φυλλαδίου στην αγγλική γλώσσα (Παράρτημα Γ).
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες διαφήμισης
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
79341000-Υπηρεσίες διαφήμισης
79340000-Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ
79341200-Υπηρεσίες διαχείρισης διαφημίσεων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
171.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
20/09/2021 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
06/09/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
20/09/2021 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
10/08/2021 13:15
Ημερομηνία ανάθεσης:
12/01/2022 10:57