Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Tender No. 12/2021 - Consultancy services for the expansion of the Sewerage System in the Curium Complex (Episkopi, Ypsonas, Trachoni, Asomatos, Tserkez Tsiflik, Akrotiri, Kolossi, Erimi)
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Τίτλος:
Tender No. 12/2021 - Consultancy services for the expansion of the Sewerage System in the Curium Complex (Episkopi, Ypsonas, Trachoni, Asomatos, Tserkez Tsiflik, Akrotiri, Kolossi, Erimi)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
12/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
The objective of the Contract is the provision of Consultancy Services in order to proceed with the preparation of optioneering study, Master Plan and Feasibility Study, Detailed design of the sewerage system, preparation of tender documents and evaluation of tenders received, provision of contract administration and supervision of the construction works for the extension of the sewerage system. The total area consists of seven communities (Episkopi, Trachoni, Asomatos, Tserkez Tsiflik, Akrotiri, Kolossi, Erimi) and the Municipality of Ypsonas.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες Αρχιτεκτονικής, υπηρεσίες μηχανικού και ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικής
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
71241000-Μελέτες σκοπιμότητας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες αναλύσεων
71242000-Προετοιμασία έργων και σχεδίων, εκτίμηση δαπανών
71243000-Προσχέδια (συστήματα και ολοκλήρωση)
71244000-Υπολογισμός δαπανών, παρακολούθηση δαπανών
71245000-Σχέδια έγκρισης, σχέδια εργασίας και προδιαγραφές
71246000-Προσδιορισμός και καταλογογράφηση ποσοτήτων για κατασκευαστικά έργα
71247000-Επίβλεψη οικοδομικών εργασιών
71248000-Επίβλεψη έργων και τεκμηρίωση
71300000-Υπηρεσίες μηχανικού
71310000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μηχανικής και κατασκευών
71311000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για εργασίες πολιτικού μηχανικού
71311300-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για υποδομή
71312000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε κατασκευαστικά θέματα μεγάλων τεχνικών έργων
71320000-Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών
71321000-Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων
71321100-Υπηρεσίες οικονομικής εκτίμησης κατασκευών
71322000-Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού
71322100-Υπηρεσίες ποσοτικής αξιολόγησης για έργα πολιτικού μηχανικού
71322200-Υπηρεσίες σχεδιασμού αγωγών
71323200-Υπηρεσίες σχεδιασμού τεχνικών εγκαταστάσεων
71334000-Μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές υπηρεσίες
71335000-Τεχνικές μελέτες
71313400-Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για κατασκευαστικά έργα
71313410-Εκτίμηση επικινδυνότητας ή κινδύνου για κατασκευαστικά έργα
71353000-Υπηρεσίες χωρομέτρησης
71355000-Υπηρεσίες χωροστάθμισης
71520000-Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών
71521000-Υπηρεσίες επίβλεψης χώρου κατασκευών
71530000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα κατασκευών
71541000-Υπηρεσίες διαχείρισης κατασκευαστικών έργων
71800000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υδροδότησης και αποβλήτων
72224000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων
71313440-Υπηρεσίες εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) για κατασκευαστικά έργα
71333000-Μηχανολογικές υπηρεσίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
5.330.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
28/02/2022 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
31/01/2022 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
28/02/2022 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
24/09/2021 13:14
Ημερομηνία ανάθεσης: