Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: 17/2021 Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών αναλογιστή
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
Τίτλος:
17/2021 Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών αναλογιστή
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
17/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Η διενέργεια αναλογιστικής εκτίμησης για το ΣΣΧ και το ΦΕΜΣ ως ακολούθως: α. Αναλογιστικές εκτιμήσεις για το ΣΣΧ και το ΦΕΜΣ για σκοπούς ετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων της ΑνΑΔ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου (ΔΛΠ) 19, για τα έτη 2021, 2022 και 2023, και β. Αναλογιστικές εκτιμήσεις για σκοπούς χρηματοδότησης του ΣΣΧ και του ΦΕΜΣ για το έτος 2023.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης και σχετικές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
66519600-Υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων ασφαλίσεων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
7.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
13/12/2021 14:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
29/11/2021 14:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
13/12/2021 14:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
23/11/2021 09:45
Ημερομηνία ανάθεσης: