Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Supply and technical support of an XBRL software solution for collecting, validating and analysing ESEF filings and for the purpose of CySEC’s reporting to EBA on the prudential requirements of IFs
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Τίτλος:
Supply and technical support of an XBRL software solution for collecting, validating and analysing ESEF filings and for the purpose of CySEC’s reporting to EBA on the prudential requirements of IFs
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
CySEC 21/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Supply and technical support of an XBRL software solution for collecting, validating and analysing ESEF filings and for the purpose of CySEC’s reporting to EBA on the prudential requirements of Investment Firms
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
48440000-Πακέτα λογισμικού χρηματοπιστωτικής ανάλυσης και λογιστικής
72210000-Υπηρεσίες προγραμματισμού πακέτων λογισμικού
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
480.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
24/01/2022 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
10/01/2022 13:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
24/01/2022 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
23/12/2021 13:46
Ημερομηνία ανάθεσης:
18/04/2022 14:10