Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: 470/2021 - Supply of forty (40) Electric Vehicle «Public Charging Stations»
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος:
470/2021 - Supply of forty (40) Electric Vehicle «Public Charging Stations»
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
470/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Supply of forty (40) Electric Vehicle «Public Charging Stations»
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 140(Ι)/2016 - Κοινής Ωφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
34144900-Ηλεκτρικά οχήματα
31670000-Ηλεκτρικά μέρη μηχανημάτων ή συσκευών
31610000-Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός για κινητήρες και οχήματα
31681410-Ηλεκτρολογικό υλικό
31681000-Ηλεκτρολογικά εξαρτήματα
31158000-Φορτιστές
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
16/02/2022 23:45
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
30/01/2022 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
17/02/2022 00:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
03/01/2022 13:49
Ημερομηνία ανάθεσης: