Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ (ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ) ΓΙΑ ΑΝΑΠΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΚΥπΥ
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας
Τίτλος:
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ (ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ) ΓΙΑ ΑΝΑΠΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΚΥπΥ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΣΥ 41/21
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ (ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ) ΓΙΑ ΑΝΑΠΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΚΥπΥ
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες Αρχιτεκτονικής, υπηρεσίες μηχανικού και ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικής
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
71000000-Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
3.867.567
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
13/05/2022 15:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
16/03/2022 09:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
13/05/2022 15:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
21/02/2022 16:32
Ημερομηνία ανάθεσης: