Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Tender for the Implementation of a National Gambling Prevalence Study
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Εθνική Αρχή Στοιχημάτων
Τίτλος:
Tender for the Implementation of a National Gambling Prevalence Study
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
S.N.61.2022
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Tender for the Implementation of a National Gambling Prevalence Study
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες Έρευνας και Ανάπτυξης
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
72320000-Υπηρεσίες βάσεων δεδομένων
72322000-Υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων
72330000-Υπηρεσίες τυποποίησης και ταξινόμησης περιεχομένου ή δεδομένων
73200000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης
73210000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας
79300000-Έρευνα αγοράς και οικονομική έρευνα δημοσκοπήσεις και στατιστικές
79315000-Υπηρεσίες κοινωνικών ερευνών
79310000-Υπηρεσίες έρευνας αγοράς
79330000-Υπηρεσίες στατιστικής
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
150.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
28/03/2022 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
17/03/2022 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
28/03/2022 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
10/03/2022 20:12
Ημερομηνία ανάθεσης:
16/06/2022 13:23