Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός Αρ. 6/2022 για την παροχή υπηρεσιών καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών στα φρεάτια του Αποχετευτικού Συστήματος Λυμάτων
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Τίτλος:
Διαγωνισμός Αρ. 6/2022 για την παροχή υπηρεσιών καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών στα φρεάτια του Αποχετευτικού Συστήματος Λυμάτων
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
6/2022
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Η διενέργεια ψεκασμών και η τοποθέτηση δολωμάτων καταπολέμησης τρωκτικών στα φρεάτια του Αποχετευτικού Συστήματος και άλλες συναφείς εργασίες όπως περιγράφονται αναλυτικά στους Όρους του διαγωνισμού, για περίοδο 12 μηνών (δύο ψεκαστικές περιόδους), με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες, νοουμένου ότι το ΣΑΛΑ επιθυμεί με τους ίδιους όρους και τις ίδιες τιμές, και με δικαίωμα επέκτασης της σύμβασης για πρόσθετη περίοδο 12 μηνών (δύο ψεκαστικές περιόδους), νοουμένου ότι και τα δύο μέρη συμφωνούν με τους ίδιους Όρους και τις ίδιες τιμές. Η καταπολέμηση θα γίνεται με εντομοκτόνα και δολώματα που θα προμηθεύσει το Συμβούλιο. Οι ποσότητες που καταγράφονται στο Έντυπο 10, Πίνακα Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς, είναι ενδεικτικές και μόνο για σκοπούς αξιολόγησης και κατάταξης των προσφορών. Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνει με βάση τις πραγματικές ανάγκες της Αναθετούσας Αρχής.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων: υπηρεσίες αποχέτευσης και συναφείς υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
90922000-Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων
90923000-Υπηρεσίες εξόντωσης αρουραίων
90924000-Υπηρεσίες απολύμανσης διά υποκαπνισμού
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
390.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
16/05/2022 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
02/05/2022 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
16/05/2022 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
05/04/2022 12:58
Ημερομηνία ανάθεσης:
08/08/2022 10:22