Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός Αρ. 8/2022 για την προμήθεια εξαρτημάτων των αντλιών λυμάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Τίτλος:
Διαγωνισμός Αρ. 8/2022 για την προμήθεια εξαρτημάτων των αντλιών λυμάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
8/2022
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Η προμήθεια εξαρτημάτων για τις αντλίες λυμάτων (FLYGT) των αντλιοστασίων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας, για περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. Οι παραγγελίες των εξαρτημάτων θα γίνονται από τον εκάστοτε εν ισχύει επίσημο και διεθνή κατάλογο ανταλλακτικών της κατασκευάστριας εταιρείας και όποτε προκύπτει ανάγκη. Η παράδοση των εξαρτημάτων θα γίνεται στην αποθήκη χημικών (SHED) του Συμβουλίου που βρίσκεται στη Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας Λυμάτων (ΜΒΕΛ) στη Μονή.
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
42124200-Μέρη αντλιών ή διατάξεων ανύψωσης υγρών
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
156.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
06/06/2022 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
23/05/2022 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
06/06/2022 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
03/05/2022 10:44
Ημερομηνία ανάθεσης:
08/08/2022 14:49