Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Συμφωνία Πλαίσιο για τη δημιουργία καταλόγου για την αγορά υπηρεσιών Κοινωνικών Λειτουργών και της Εποπτείας τους
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
Τίτλος:
Συμφωνία Πλαίσιο για τη δημιουργία καταλόγου για την αγορά υπηρεσιών Κοινωνικών Λειτουργών και της Εποπτείας τους
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
YKE 7/2022
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Η Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο με αντικείμενο τη δημιουργία μιας αγοράς για υπηρεσίες της κατηγορίας Κοινωνικού Λειτουργού και της Εποπτείας τους, καθώς και Διοικητικής Υποστήριξης που τυχόν να χρειάζονται για την εγκαθίδρυση της συνεργασίας των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης / συμπλεγμάτων κοινοτήτων / κοινοτήτων και των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Η Συμφωνία Πλαίσιο θα περιλαμβάνει καταλόγους ανά Επαρχία και ανά Κατηγορία από τους οποίους θα μπορούν να αγοράζουν υπηρεσίες όλες οι Αναθέτουσες Αρχές από άτομα που θα συμμετέχουν στον κατάλογο της επαρχίας τους όποτε και εφόσον κρίνουν ότι το χρειάζονται εντός της περιόδου ισχύος της Συμφωνίας, όπως προσδιορίζεται αναλυτικά στα Έγγραφα Διαγωνισμού. Το αντικείμενο της Σύμβασης εντάσσεται στην κατηγορία CPV 85312300 και CPV 85321000.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίας υγείας
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Τη σύναψη μιας Συμφωνίας Πλαίσιο
Διάρκεια Συμφ. Πλαίσιο:
29/12/2025 00:00
Κωδικοί CPV :
85312300-Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών
85321000-Διοικητικές κοινωνικές υπηρεσίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
05/07/2022 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
23/06/2022 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
05/07/2022 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
03/06/2022 11:21
Ημερομηνία ανάθεσης: