Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός Α/Α 06/2022 για την Αγορά Υπηρεσιών για τη λειτουργία των Υποδομών του Οργανισμού Νεολαίας στη Λεμεσό, Λάρνακα, Ευρύχου, Όμοδος και Σωτήρα Αμμοχώστου
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
Τίτλος:
Διαγωνισμός Α/Α 06/2022 για την Αγορά Υπηρεσιών για τη λειτουργία των Υποδομών του Οργανισμού Νεολαίας στη Λεμεσό, Λάρνακα, Ευρύχου, Όμοδος και Σωτήρα Αμμοχώστου
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Α/Α 06/2022
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό για την Παροχή Υπηρεσιών για Αγορά Υπηρεσιών για τη λειτουργία των Υποδομών του στη Λεμεσό, Λάρνακα, Ευρύχου, Όμοδος και Σωτήρα Αμμοχώστου.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
98000000-Λοιπές κοινοτικές, κοινωνικές και ατομικές υπηρεσίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
177.600
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
16/09/2022 11:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
09/09/2022 11:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
16/09/2022 11:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
5
Όνομα τμήματος(1)
Λεμεσός
Όνομα τμήματος(2)
Λάρνακα
Όνομα τμήματος(3)
Ευρύχου
Όνομα τμήματος(4)
Όμοδος
Όνομα τμήματος(5)
Σωτήρα
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
5
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
05/08/2022 13:53
Ημερομηνία ανάθεσης:
02/11/2022 11:15