Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Αγορά υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για διεξαγωγή ερευνών σχετικά με ενδεχόμενες παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας από Κ.Ε.Π.Ε.Υ
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Τίτλος:
Αγορά υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για διεξαγωγή ερευνών σχετικά με ενδεχόμενες παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας από Κ.Ε.Π.Ε.Υ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
11/2022
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Αγορά υπηρεσιών ενός (1) εμπειρογνώμονα για: • Ανάληψη καθηκόντων ερευνώντος λειτουργού επί τη βάσει του άρθρου 36 του περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου, για την διεξαγωγή ερευνών και την υποβολή πορισμάτων στο Συμβούλιο της ΕΚΚ. • Διεκπεραίωση εργασιών για υλοποίηση αποφάσεων του Συμβουλίου της ΕΚΚ. • Συλλογή πληροφοριών, διενέργεια εισόδου και έρευνας και λήψη καταθέσεων σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου. • Προετοιμασία επιστολών και σημειωμάτων στα πλαίσια διεκπεραίωσης έρευνας αναφορικά με ενδεχόμενες παραβάσεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 (87(Ι)/2017). • Παροχή τεχνογνωσίας στο προσωπικό του Τμήματος Ερευνών και Παρακολούθησης της Αγοράς. • Διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων εντός της ΕΚΚ σε θέματα της ειδικότητας του.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Οικονομικές Υπηρεσίες: (a) Ασφαλιστικές Υπηρεσίες, (b) Τραπεζικές και Επενδυτικές Υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
66000000-Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες
79000000-Επιχειρηματικές υπηρεσίες: νομικές, μάρκετινγκ, παροχής συμβουλών, πρόσληψης, εκτύπωσης και ασφάλειας
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
100.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
29/09/2022 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
15/09/2022 13:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
29/09/2022 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
08/09/2022 13:23
Ημερομηνία ανάθεσης: