Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Ασφάλεια γραφείων Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Τίτλος:
Ασφάλεια γραφείων Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΕΚΚ 13/2022
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας/φρούρησης του κτιρίου όπου στεγάζονται τα γραφεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με την παροχή ενός φύλακα στην είσοδο των γραφείων επί 24 ώρες την ημέρα, για 3 έτη (1+1+1)
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες ελέγχου και ασφάλειας, πλην των υπηρεσιών προς χρηματαποστολές
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
79713000-Υπηρεσίες φύλαξης
98341140-Υπηρεσίες φύλακα κτιρίου
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
185.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
01/11/2022 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
18/10/2022 13:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
01/11/2022 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
11/10/2022 12:46
Ημερομηνία ανάθεσης:
06/02/2023 10:09