Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός Α/Α 18/2022 για την Αγορά Υπηρεσιών για τη λειτουργία των Πολυκέντρων του Οργανισμού Νεολαίας στη Λεμεσό, Λάρνακα, Ευρύχου και Όμοδος
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
Τίτλος:
Διαγωνισμός Α/Α 18/2022 για την Αγορά Υπηρεσιών για τη λειτουργία των Πολυκέντρων του Οργανισμού Νεολαίας στη Λεμεσό, Λάρνακα, Ευρύχου και Όμοδος
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Α/Α 18/2022
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό για την Παροχή Υπηρεσιών για Αγορά Υπηρεσιών για τη λειτουργία των Πολυκέντρων του στη Λεμεσό, Λάρνακα, Ευρύχου και Όμοδος. Συνολικά, ο Οργανισμός αναμένεται να υπογράψει σύμβαση με ένα (1) Ανάδοχο σε κάθε Πολύκεντρο.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
98000000-Λοιπές κοινοτικές, κοινωνικές και ατομικές υπηρεσίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
145.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
18/11/2022 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
14/11/2022 14:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
18/11/2022 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
4
Όνομα τμήματος(1)
Λεμεσός
Όνομα τμήματος(2)
Λάρνακα
Όνομα τμήματος(3)
Ευρύχου
Όνομα τμήματος(4)
Όμοδος
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
4
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
31/10/2022 08:42
Ημερομηνία ανάθεσης:
16/02/2023 10:49