Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Δημοτικό Πάρκο Σαλίνα (αρ. διαγ. 85/2022)
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Λάρνακας
Τίτλος:
Δημοτικό Πάρκο Σαλίνα (αρ. διαγ. 85/2022)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
85/2022
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Ο Δήμος Λάρνακας προκηρύσσει διαγωνισμό για τη δημιουργία του Δημοτικού Πάρκου Σαλίνα.
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
45112711-Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για πάρκα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
2.414.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
23/12/2022 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
02/12/2022 15:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Όχι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
23/12/2022 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
15/11/2022 12:37
Ημερομηνία ανάθεσης: