Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Ενεργειακή Αναβάθμιση του Προεδρικού Μεγάρου της Κυπριακής Δημοκρατίας
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Τμήμα Δημοσίων Έργων
Τίτλος:
Ενεργειακή Αναβάθμιση του Προεδρικού Μεγάρου της Κυπριακής Δημοκρατίας
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΔΘΓ13/2022
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020, «Ενεργειακή Αναβάθμιση των Ιστορικών Κτιρίων του Προεδρικού Μεγάρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Λότζιας – Δημαρχείου Ηρακλείου», Ενεργειακή Αναβάθμιση του Προεδρικού Μεγάρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, που εντάσσεται στην κατηγορία 45000000, κατά CPV
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
1.150.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
03/01/2023 11:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
14/12/2022 15:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
03/01/2023 11:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
21/11/2022 09:33
Ημερομηνία ανάθεσης: