Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός αρ. 10/2022 για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων λυμάτων του ΣΑΛΑ
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours):
26/18
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Τίτλος:
Διαγωνισμός αρ. 10/2022 για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων λυμάτων του ΣΑΛΑ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
10/2022
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) εξοπλισμού αντλιοστασίων λυμάτων του ΣΑΛΑ, η αντικατάσταση εξοπλισμού / αναλώσιμων υλικών, όπως περιγράφεται στα Έγγραφα του Διαγωνισμού, καθώς και η διασφάλιση της καλής λειτουργίας του Η/Μ εξοπλισμού των αντλιοστασίων. Διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης είναι είκοσι τέσσερις (24) μηνές από την ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης με δικαίωμα παράτασης για πρόσθετη περίοδο δώδεκα (12) μηνών και περαιτέρω δικαίωμα παράτασης για ακόμα δώδεκα (12) μήνες.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
50000000-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
50413000-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συσκευών ελέγχου
50511100-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών υγρών
50512000-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης δικλείδων
90733000-Υπηρεσίες που σχετίζονται με ρυπασμένα ύδατα
50532100-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών κινητήρων
42121400-Υδραυλικοί κινητήρες (μηχανική ενέργεια)
43328000-Υδραυλικές εγκαταστάσεις
45259000-Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων
45259100-Επισκευή και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας ακάθαρτων υδάτων
45310000-Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
45330000-Υδραυλικές εργασίες
45351000-Εργασίες μηχανολογικών εγκαταστάσεων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
1.254.600
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
06/03/2023 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
20/02/2023 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
06/03/2023 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
23/11/2022 11:24
Ημερομηνία ανάθεσης: