Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: ENGINEERING, PROCUREMENT, CONSTRUCTION AND 12 YEAR MAINTENANCE OF THE MAIN FIREFIGHTING NETWORK SYSTEM AT VASSILIKOS ENERGY CENTER - 02/21
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΚΟΔΑΠ)
Τίτλος:
ENGINEERING, PROCUREMENT, CONSTRUCTION AND 12 YEAR MAINTENANCE OF THE MAIN FIREFIGHTING NETWORK SYSTEM AT VASSILIKOS ENERGY CENTER - 02/21
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
02/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
ENGINEERING, PROCUREMENT, CONSTRUCTION AND 12 YEAR MAINTENANCE OF THE MAIN FIREFIGHTING NETWORK SYSTEM AT VASSILIKOS ENERGY CENTER
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45200000-Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού
45255000-Κατασκευαστικές εργασίες για τη βιομηχανία πετρελαίου και αερίου
35111500-Συστήματα πυρόσβεσης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
19.850.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
12/05/2023 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
21/03/2023 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
12/05/2023 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
30/11/2022 11:04
Ημερομηνία ανάθεσης: