Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΤΑ (7) ΨΥΧΟΜΕΝΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛHΠΤΩΝ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΑΛ
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΤΑ (7) ΨΥΧΟΜΕΝΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛHΠΤΩΝ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΑΛ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΣΑΛ 37/2022
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η προμήθεια, παράδοση και εγκατάσταση επτά (7) ψυχόμενων δειγματοληπτών στα επτά (7) αντλιοστάσια λυμάτων του ΣΑΛ που ορίζονται στο Παράρτημα Α των εγγράφων του διαγωνισμού.
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
42910000-Συσκευές απόσταξης, διήθησης ή επαναδιύλισης
42990000-Διάφορα μηχανήματα ειδικής χρήσης
38420000-Όργανα μέτρησης της ροής, της στάθμης, και της πίεσης των υγρών και των αερίων
38430000-Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
60.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
09/01/2023 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
16/12/2022 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
09/01/2023 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
30/11/2022 12:12
Ημερομηνία ανάθεσης:
20/07/2023 13:16