Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Περιοδική Συντήρηση δρόμων εντός Δημοτικών Ορίων και Επαρχίας Λάρνακας, Αρ. Διαγωνισμού ΚΠΣ/41/2021/Ε(Α)
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Τμήμα Δημοσίων Έργων
Τίτλος:
Περιοδική Συντήρηση δρόμων εντός Δημοτικών Ορίων και Επαρχίας Λάρνακας, Αρ. Διαγωνισμού ΚΠΣ/41/2021/Ε(Α)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΚΠΣ/41/2021/Ε(Α)
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Οι εργασίες περιλαμβάνουν συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος σε τμήματα δευτερευόντων δρόμων εντός δημοτικών ορίων και επαρχίας Λάρνακας
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45233139-Συντήρηση κεντρικών οδικών αρτηριών
45233141-Εργασίες συντήρησης οδών
45233251-Εργασίες επαναδιάστρωσης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
2.269.500
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
27/01/2023 11:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
13/12/2022 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
27/01/2023 11:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
30/11/2022 12:16
Ημερομηνία ανάθεσης: