Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: 171/2022 - Παροχή υπηρεσιών μηχανολόγου μηχανικού ή μηχανολόγου οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Λευκωσίας για 12 μήνες με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα 12 μήνες
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Λευκωσίας
Τίτλος:
171/2022 - Παροχή υπηρεσιών μηχανολόγου μηχανικού ή μηχανολόγου οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Λευκωσίας για 12 μήνες με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα 12 μήνες
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
171/2022
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Παροχή Υπηρεσιών μηχανολόγου μηχανικού ή μηχανολόγου οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Λευκωσίας για 12 μήνες με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα 12 μήνες μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
71333000-Μηχανολογικές υπηρεσίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
50.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
16/12/2022 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
09/12/2022 15:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
16/12/2022 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
30/11/2022 14:26
Ημερομηνία ανάθεσης: