Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός αρ. ΥΔΠ(7)/024/2022 Πιλοτικό έργο ανακαίνισης μεταχειρισμένου εμπορευματοκιβωτίου σε φοιτητική εστία
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τίτλος:
Διαγωνισμός αρ. ΥΔΠ(7)/024/2022 Πιλοτικό έργο ανακαίνισης μεταχειρισμένου εμπορευματοκιβωτίου σε φοιτητική εστία
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΥΔΠ(7)/024/2022
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Πιλοτικό έργο ανακαίνισης μεταχειρισμένου εμπορευματοκιβωτίου σε φοιτητική εστία
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
55.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
24/01/2023 12:30
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
29/12/2022 12:30
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
24/01/2023 13:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
30/11/2022 15:43
Ημερομηνία ανάθεσης: