Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΠΑΙΔΟΚΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΜΙΚΛΙΝΗ
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΡΙΜΙΚΛΙΝΗΣ
Τίτλος:
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΠΑΙΔΟΚΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΜΙΚΛΙΝΗ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Κ.Σ. ΤΡΙΜ 02/2022
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΠΑΙΔΟΚΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΜΙΚΛΙΝΗ.
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
270.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
19/01/2023 14:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
04/01/2023 14:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Όχι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
19/01/2023 14:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
30/11/2022 13:49
Ημερομηνία ανάθεσης: