Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (PREMIX) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2 ΚΑΙ 3 ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ. ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Δ.Τ.Δ.Ε.(Ε.Μ.Λ/σίας) 65/2022
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Τμήμα Δημοσίων Έργων
Τίτλος:
ΑΦΑΙΡΕΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (PREMIX) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2 ΚΑΙ 3 ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ. ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Δ.Τ.Δ.Ε.(Ε.Μ.Λ/σίας) 65/2022
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Δ.Τ.Δ.Ε.(Ε.Μ.Λ/σίας) 65/2022
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
ΑΦΑΙΡΕΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (PREMIX) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2 ΚΑΙ 3 ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ.
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
44113000-Υλικά κατασκευής οδών
44113620-Άσφαλτος
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
680.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
16/12/2022 11:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
06/12/2022 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
16/12/2022 11:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
2
Όνομα τμήματος(1)
ΤΜΗΜΑ 1
Όνομα τμήματος(2)
ΤΜΗΜΑ 2
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
2
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
30/11/2022 15:11
Ημερομηνία ανάθεσης: