Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΙΙΙ ΣΤΗΝ ΛΑΡΝΑΚΑ
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
Τίτλος:
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΙΙΙ ΣΤΗΝ ΛΑΡΝΑΚΑ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΣΑΛ 38/2022
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Το Συμβόλαιο αφορά εργασίες για την κατασκευή κεντρικού αποχετευτικού συστήματος λυμάτων και εργασιών σύνδεσης εντός των αυλών των κατοικιών και πολυκατοικιών του οικισμού Μακάριος ΙΙΙ στην Λάρνακα και την σύνδεση τους με το υφιστάμενο κεντρικό δίκτυο λυμάτων του ΣΑΛ. Συγκεκριμένα, το Συμβόλαιο περιλαμβάνει την κατασκευή εσωτερικών φρεατίων επιθεώρησης, την κατασκευή Ιδιωτικών Υπονόμων Οικοδομής (ΙΥΟ), φρεατίων σύνδεσης-επιθεώρησης ΙΥΟ, την κατασκευή Δημόσιων Υπονόμων Οικοδομής (ΔΥΟ) και κεντρικών αγωγών λυμάτων, ως επίσης και την σύνδεσή τους σε υφιστάμενο αποχετευτικό δίκτυο.
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
45200000-Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
500.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
10/02/2023 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
26/01/2023 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
10/02/2023 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
09/01/2023 12:34
Ημερομηνία ανάθεσης:
21/07/2023 14:27