Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Προσφορά για την προμήθεια Τροφίμων που προορίζονται για Ειδικούς Ιατρικούς Σκοπούς , αρ. διαγωνισμού 8/2023 (ΥΥ)
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπουργείο Υγείας
Τίτλος:
Προσφορά για την προμήθεια Τροφίμων που προορίζονται για Ειδικούς Ιατρικούς Σκοπούς , αρ. διαγωνισμού 8/2023 (ΥΥ)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Aρ. διαγωνισμού:8/2023 (ΥΥ) , Φ .Υ.Υ.13.25.02.14.89
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Προμήθεια Τροφίμων που προορίζονται για Ειδικούς Ιατρικούς Σκοπούς , αρ. διαγωνισμού 8/2023 (ΥΥ)
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
33692300-Εντερικές τροφές
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
540.950
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
23/02/2023 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
09/02/2023 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
23/02/2023 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
3
Όνομα τμήματος(1)
Είδος 1
Όνομα τμήματος(2)
Είδος 2
Όνομα τμήματος(3)
Είδος 3
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
3
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Ναι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
20/01/2023 14:15
Ημερομηνία ανάθεσης: