Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: 006/2023 - Installation of a new Street Lighting/Load Control System
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος:
006/2023 - Installation of a new Street Lighting/Load Control System
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
006/2023
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
The Contract covers the Supply of Street Lighting/Load Controllers and other hardware, a Central Management System and Maintenance Support services.
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 140(Ι)/2016 - Κοινής Ωφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
38820000-Εξοπλισμός τηλεχειρισμού
32522000-Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών
32523000-Εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών
32524000-Σύστημα τηλεπικοινωνιών
44531400-Μπουλόνια
34990000-Εξοπλισμός ελέγχου, ασφαλείας, σηματοδότησης και φωτισμού
42967100-Μονάδα ψηφιακού τηλεχειρισμού
38821000-Συσκευές ασύρματου τηλεχειρισμού
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
1.760.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
07/04/2023 15:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
21/03/2023 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
07/04/2023 15:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
01/02/2023 13:12
Ημερομηνία ανάθεσης:
12/09/2023 16:20