Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός για χορήγηση άδειας παροχής διευκολύνσεων σε διάφορα σημεία της παραλίας που βρίσκονται στη δημαρχούμενη περιοχή Πάφου
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Πάφου
Τίτλος:
Διαγωνισμός για χορήγηση άδειας παροχής διευκολύνσεων σε διάφορα σημεία της παραλίας που βρίσκονται στη δημαρχούμενη περιοχή Πάφου
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
21/2023
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Διαγωνισμός για χορήγηση άδειας παροχής διευκολύνσεων σε διάφορα σημεία της παραλίας που βρίσκονται στη δημαρχούμενη περιοχή Πάφου
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίας ψυχαγωγίας, πολιτισμού και αθλητισμού
Νομοθεσία:
Nόμος 11(Ι)/2017 - Συμβάσεις Παραχώρησης (2014/23/EU Concession)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
92000000-Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές υπηρεσίες
98000000-Λοιπές κοινοτικές, κοινωνικές και ατομικές υπηρεσίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
23/03/2023 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
14/03/2023 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
23/03/2023 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
5
Όνομα τμήματος(1)
ΠΑΧΥΑΜΜΟΣ 1 (IMPERIAL HOTEL)
Όνομα τμήματος(2)
ΠΑΧΥΑΜΜΟΣ 2 (OLYMPIC LAGOON HOTEL)
Όνομα τμήματος(3)
ΑΛΥΚΕΣ (ALMYRA HOTEL)
Όνομα τμήματος(4)
ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΡΥΣΟΥΔΙΑ B´(ALEXANDER THE GREAT)
Όνομα τμήματος(5)
τοποθεσία ΦΕΣΑ
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
5
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
02/03/2023 13:48
Ημερομηνία ανάθεσης: