Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Δ.Ο 23/2023 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ M193 FULL METAL JACKET 5,56X45MM
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Αστυνομία Κύπρου
Τίτλος:
Δ.Ο 23/2023 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ M193 FULL METAL JACKET 5,56X45MM
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Δ.Ο 23/2023
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ M193 FULL METAL JACKET 5,56X45MM
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
35331500-Φυσίγγια
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
174.720
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
05/05/2023 10:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
21/04/2023 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
05/05/2023 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
15/03/2023 09:37
Ημερομηνία ανάθεσης: