Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: UCY-2022-030-ΥΑΔ - Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας στους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τίτλος:
UCY-2022-030-ΥΑΔ - Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας στους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
UCY-2022-030-ΥΑΔ
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
UCY-2022-030-ΥΑΔ - Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας στους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες ελέγχου και ασφάλειας, πλην των υπηρεσιών προς χρηματαποστολές
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
79713000-Υπηρεσίες φύλαξης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
3.360.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
02/05/2023 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
19/04/2023 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
02/05/2023 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
21/03/2023 15:03
Ημερομηνία ανάθεσης:
26/01/2024 14:14