Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης και Διαχείρισης Συστημάτων σε θέματα Πληροφορικής
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Τίτλος:
Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης και Διαχείρισης Συστημάτων σε θέματα Πληροφορικής
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
10/2023
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης και Διαχείρισης Συστημάτων σε θέματα Πληροφορικής από ένα Εμπειρογνώμονα για 225 μέρες πραγματοποιήσιμες εντός 13 μηνών με δικαίωμα ανανέωσης της Αναθέτουσας Αρχής για ακόμα 225 μέρες πραγματοποιήσιμες εντός 13 μηνών
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες πληροφορικής και σχετικές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
50300000-Επισκευή, συντήρηση και συναφείς υπηρεσίες για προσωπικούς Η/Υ, εξοπλισμό γραφείου, τηλεπικοινωνίες και οπτικοακουστικό εξοπλισμό
51600000-Υπηρεσίες εγκατάστασης Η/Υ και εξοπλισμού γραφείου
72500000-Υπηρεσίες πληροφορικής
72100000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα εξοπλισμού πληροφορικής
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
50.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
04/08/2023 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
19/07/2023 13:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
04/08/2023 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
11/07/2023 10:06
Ημερομηνία ανάθεσης:
13/10/2023 12:40