Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: 32/2023 - Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών επαλήθευσης της διαδικασίας αξιολόγησης για πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
Τίτλος:
32/2023 - Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών επαλήθευσης της διαδικασίας αξιολόγησης για πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
32/2023
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Ο διαγωνισμός στοχεύει στη σύναψη μίας σύμβασης για παροχή υπηρεσιών επαλήθευσης της διαδικασίας αξιολόγησης για πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων. Η παροχή υπηρεσιών επαλήθευσης εντάσσεται στην κατηγορία 79212000 κατά CPV όπως προσδιορίζεται στα έγγραφα του διαγωνισμού. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στις εκατό ογδόντα χιλιάδες ευρώ (€180.000) μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η οποία αναλύεται ως εξής: • Εκατό τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€135.000), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για τριάντα έξι (36) μήνες. • Σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€45.000), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για το δικαίωμα προαίρεσης, για τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες. Προσφορά η οποία υπερβαίνει το πιο πάνω ποσό, δεν θα γίνεται αποδεκτή.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
79212000-Υπηρεσίες διαχειριστικού ελέγχου
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
180.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
11/10/2023 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
25/09/2023 14:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
11/10/2023 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
14/09/2023 10:03
Ημερομηνία ανάθεσης: