Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Ανέγερση κτιρίου για τις ανάγκες του προγράμματος EMME -CARE και του Ινστιτούτου Κύπρου, CyI/EMME-CARE/Building/2023
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ
Τίτλος:
Ανέγερση κτιρίου για τις ανάγκες του προγράμματος EMME -CARE και του Ινστιτούτου Κύπρου, CyI/EMME-CARE/Building/2023
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
CyI/EMME-CARE/Building/2023
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Ανέγερση τετραόροφου κτιρίου, συμπεριλαμβανομένου υπογείου για τις ερευνητικές ανάγκες του Ιντιστούτου Κύπρου και του κέντρου αριστείας EMME -CARE.
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
7.100.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
08/03/2024 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
28/02/2024 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
08/03/2024 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Επιδότηση:
Άλλο
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
08/12/2023 12:47
Ημερομηνία ανάθεσης: