Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Ασφάλεια/φρούρηση γραφείων Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Τίτλος:
Ασφάλεια/φρούρηση γραφείων Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΕΚΚ 04/2024
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Αγορά υπηρεσιών για την ασφάλεια/φρούρηση του κτιρίου όπου στεγάζονται τα γραφεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με την παροχή ενός φύλακα στην είσοδο του κτιρίου επί 24 ώρες την ημέρα
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες ελέγχου και ασφάλειας, πλην των υπηρεσιών προς χρηματαποστολές
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
79713000-Υπηρεσίες φύλαξης
98341140-Υπηρεσίες φύλακα κτιρίου
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
189.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
04/03/2024 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
19/02/2024 13:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
04/03/2024 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
09/02/2024 13:27
Ημερομηνία ανάθεσης: