Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Α.Α.80.2024-Παροχή Υπηρεσιών για τη Διοργάνωση και Συντονισμό της 7ης Eβδομάδας Ασφαλούς Παιχνιδιού 2024 (SGW)
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Εθνική Αρχή Στοιχημάτων
Τίτλος:
Α.Α.80.2024-Παροχή Υπηρεσιών για τη Διοργάνωση και Συντονισμό της 7ης Eβδομάδας Ασφαλούς Παιχνιδιού 2024 (SGW)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
A.A.80.2024
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Α.Α.80.2024-Παροχή Υπηρεσιών για τη Διοργάνωση και Συντονισμό της 7ης Eβδομάδας Ασφαλούς Παιχνιδιού 2024 (SGW)
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
79950000-Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
60.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
16/04/2024 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
10/04/2024 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
16/04/2024 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
28/03/2024 20:27
Ημερομηνία ανάθεσης: