Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: 7/2024 - Διαγωνισμός για την οργάνωση και εφαρμογή προγράμματος κατάρτισης σε θέματα ανάπτυξης ομαδικότητας και συνεργασίας για το προσωπικό της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ)
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
Τίτλος:
7/2024 - Διαγωνισμός για την οργάνωση και εφαρμογή προγράμματος κατάρτισης σε θέματα ανάπτυξης ομαδικότητας και συνεργασίας για το προσωπικό της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
7/2024
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Η οργάνωση και εφαρμογή προγράμματος κατάρτισης σε θέματα ανάπτυξης ομαδικότητας και συνεργασίας για το προσωπικό της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) που εντάσσονται στην κατηγορία 80000000 «Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης» κατά CPV, όπως προσδιορίζεται αναλυτικά στα έγγραφα διαγωνισμού.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
80000000-Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
15.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
27/05/2024 14:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
29/04/2024 14:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
27/05/2024 14:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
15/04/2024 10:57
Ημερομηνία ανάθεσης: