Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ. ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου
Τίτλος:
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ. ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
28 2017
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ. ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες Αρχιτεκτονικής, υπηρεσίες μηχανικού και ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικής
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
71200000-Αρχιτεκτονικές και συναφείς υπηρεσίες
71000000-Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
440.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
13/06/2018 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
13/06/2018 13:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Ναι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
14/02/2018 10:53
Ημερομηνία ανάθεσης:
20/09/2018 15:13

Προκηρύξεις

Sort ascending Sort descending
Τύπος:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία υποβολής:
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα:
Sort ascending Sort descending
Κατάσταση:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία δημοσίευσης:
OJS URL Εφ. Κυβερνήσεως
Αποτέλεσμα Διαγωνισμού Μελετών 20/09/2018 14:08:59 EL Δημοσιεύθηκε 20/09/2018 15:13:57 OJS URL Μη διαθέσιμο
Προκήρυξη Διαγωνισμού Μελετών 14/02/2018 09:35:42 EL Δημοσιεύθηκε 14/02/2018 10:53:10 OJS URL 324 στις 23/02/2018